Statut Stowarzyszenia Tanecznego

„TAŃCZ’MY”

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Taneczne „Tańcz’MY” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
 2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gdyni

§2

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Podstawą do prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia i prawidłowej realizacji celów statutowych są następujące przepisy prawa:
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. nr 79, poz.855 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 ze zm.);
 • Niniejszy Statut.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza jej granicami.
 2. Nazwa, logo i skrót nazwy Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
 3. Stowarzyszenie może używać własnej pieczęci, logo, odznak organizacyjnych i honorowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§4

 1. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na zasadzie pracy społecznej jego członków, jednakże do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników albo zlecać określone zadania innym podmiotom.
 2. Członkowie Stowarzyszenia, w tym Członkowie Zarządu mają prawo do wynagrodzenia jeżeli wykonują pracę w ramach realizacji programów finansowanych ze środków zewnętrznych.

§5

 1. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit.

§6

 1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych
  i międzynarodowych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Stowarzyszenia.
 2. O przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Rozwój, popularyzacja i upowszechnienie różnych form tańca, sportu i innych form aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Udział w festiwalach, przeglądach, turniejach tanecznych i innych wydarzeniach tanecznych i kulturalnych na terenie kraju i poza jego granicami.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia przed innymi organizacjami w tym tanecznymi .
 4. Organizowanie zawodów, imprez kulturalnych i rekreacyjnych o różnym charakterze w tym również tanecznym.
 5. Poszerzanie wiedzy o tańcu w teorii i praktyce.
 6. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej.
 7. Uczestniczenie w rywalizacjach ruchowych w ramach różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez siebie, inne instytucję i organizacje.
 8. Promocja talentów artystycznych i pomoc w ich rozwijaniu.
 9. Organizowanie wypoczynku stacjonarnego i niestacjonarnego, dzieci, młodzieży
  i dorosłych.
 10. Podejmowanie działań na rzecz promocji tańca.
 11. Organizacja i rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży i dzieci.
 12. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania różnych form tanecznych
  i sportu.
 13. Organizacja czasu wolnego, poszerzanie zainteresowań.
 14. Działania na rzecz rozwijania współpracy międzynarodowej i kontaktów międzyludzkich.
 15. Organizacja i udział w turniejach, przeglądach tanecznych.
 16. Promocja stowarzyszenia w kraju i za granicą.
 17. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
 18. Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 19. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 20. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem.
 21. Rozwój turystyki oraz krajoznawstwa.
 22. Wzrost świadomości ekologicznej, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 23. Wzmocnienie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami, w tym wymiana doświadczeń
  i dobrych praktyk.
 24. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
  i mężczyzn.
 25. Promocja i organizacja wolontariatu.
 26. Wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych i niepełnosprawnych.
 27. Promocja i propagowanie zdrowego stylu życia.
 28. Wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu obywateli a w szczególności dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo
 29. Aktywizacja osób starszych
 30. Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych koniecznych dla szkolenia zawodników.
 2. Pozyskiwanie środków finansowych koniecznych do udziału w zawodach oraz festiwalach, przeglądach, turniejach tanecznych i innych na terenie kraju i poza jego granicami.
 3. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, obozów , wyjazdów integracyjnych oraz zgrupowań tanecznych i sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bez ograniczenia miejsca zakwaterowania.
 4. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz pokazów i koncertów tanecznych z udziałem i dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Organizowanie zajęć tanecznych, kursów tańca, lekcji indywidualnych.
 6. Organizowanie pokazów tanecznych oraz animacji tanecznych na różnego rodzaju wydarzeniach.
 7. Współpracę z władzami sportowymi, samorządami i instytucjami państwowymi.
 8. Współdziałanie na zasadach wzajemnego porozumienia.
 9. Nawiązywanie kontaktów z zainteresowanymi jednostkami i podmiotami gospodarczymi w zakresie możliwości wspierania finansowego bądź organizacyjnego działalności Stowarzyszenia.
 10. Pozyskiwanie środków finansowych i pozafinansowych na działalność stowarzyszenia
  z dostępnych środków pomocowych (grantowych, dotacji itp.).
 11. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
  i instytucjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
 12. Organizację imprez kulturalnych, projektów artystycznych, szkoleń, warsztatów, plenerów, konferencji, spotkań, wycieczek i wymiany międzynarodowej.
 13. Fundowanie stypendiów.
 14. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji członków Stowarzyszenia niezbędnych do realizacji celów stowarzyszenia
 15. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych.
 16. Organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów.
 17. Organizację, udział i finansowanie przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i innych w zakresie celów statutowych.
 18. Organizację konkursów, wystaw, przeglądów, festiwali, pokazów, itp.
 19. Organizację lub udział w targach, konferencjach, seminariach, sympozjach, itp;
 20. Promocję i reklamę realizowanych działań własnych i innych podmiotów, o ile są zgodne z celami statutowymi .
 21. Inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp.

z innych krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych.

 1. Współpraca w tym sieciowanie z podmiotami realizującymi podobne cele, także zagranicznymi.

Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
 2. Stowarzyszenie zrzesza członków :
 • zwyczajnych,
 • wspierających .
 • honorowych.
 1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 2. Podstawą do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest pisemna deklaracja woli wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia podpisana przez kandydata do Stowarzyszenia

§10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych i osoba prawna, akceptująca cele i formy działania Stowarzyszenia oraz deklarujący działalność na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze.
 3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
  w szczególności:
 • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
 • korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swej działalności,
 • korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia,
 1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Rezygnacja z członkostwa w trakcie roku kalendarzowego nie zwalnia z obowiązku opłacenia składki członkowskiej w pełnej wysokości za rok w którym złożona została rezygnacja.
 3. Członkiem zwyczajnym może być także osoba poniżej 18 roku życia, na warunkach określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
 4. W szczególnie uzasadnionych losowych przypadkach leżących po stronie członka zwyczajnego, Zarząd na pisemny wniosek może w drodze uchwały zmniejszyć lub umorzyć członkowi składki członkowskie.

§ 11

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, działającą na terenie kraju lub poza jego granicami oraz osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową na cele statutowe Stowarzyszenia oraz która:

 1. Spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Członek wspierający opłaca składki w wysokości przez siebie zadeklarowanej oraz może udzielać Stowarzyszeniu innej pomocy materialnej.
 3. Członkowie wspierający biorą udział w pracach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym i uczestniczą w tych organach przez swoich przedstawicieli.
 4. Członkiem wspierającym może być także osoba poniżej 18 roku życia, na warunkach określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

§ 12

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem szczególnie zasłużona dla idei oraz przedmiotu działalności Stowarzyszenia.

 1. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na wniosek zgłoszony przez większość członków Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia jest zwolniony z obowiązkowej opłaty członkowskiej Stowarzyszenia .

§ 13

 1. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia, mogą zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
 2. Członkowie biorą czynny udział w pracach Stowarzyszenia, dbają o dobre imię Stowarzyszenia, regularnie opłacają składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu.

§ 14

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w razie:

 1. Rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządów.
 2. Śmierci osoby fizycznej, utraty przez niej pełnej zdolności do czynności prawnej albo utraty praw publicznych.
 3. Likwidacji członka będącego osobą prawną lub utraty przez nią osobowości prawnej.
 4. Wykluczenia przez Zarząd z powodu:
 • działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
 • nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • zalegania z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
 • utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku Sądu,
 • zalegania z zapłatą składki członkowskiej co najmniej przez okres jednego roku.
 1. Ustanie członkostwa następuje z chwilą doręczenia pisemnej rezygnacji Zarządowi Stowarzyszenia.


§ 15

 1. Uchwałę w przedmiocie utraty członkostwa z tytułu wykluczenia w Stowarzyszeniu podejmuje Zarząd.
 2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić na piśmie członka o wykluczeniu, załączając odpis uchwały, podając przyczyny utraty członkostwa, a także wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownego zawiadomienia wraz z odpisem uchwały.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd Stowarzyszenia,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie członków odbywa się co najmniej raz w roku,

2. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powiadomienia członków Stowarzyszenia.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności:

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

4. Uchwały w sprawie zmiany Statutu zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdej chwili przez Zarząd Stowarzyszenia, lub przez Komisję Rewizyjną na życzenie co najmniej 1/4 członków, o czym należy powiadomić wszystkich członków z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, lub poszczególnych ich członków, a także uzupełnienie ich składu,

b) zmiana Statutu Stowarzyszenia,

c) uchwalenie programu działania na najbliższy rok,

d) uchwalenie wysokości składek członkowskich,

e) uchwalenie ordynacji wyborczej do władz Stowarzyszenia,

f) udzielenie absolutorium Zarządowi za miniony rok,

g) uchwalenie preliminarza budżetowego,

h) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia,  nabycia i obciążania nieruchomości i środków trwałych Stowarzyszenia,

i) rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu przewidzianych Statutem,

j) podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia i o przeznaczeniu majątku kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 18

1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 3-5 osób.  Liczbę członków Zarządu określa każdorazowo Walne Zgromadzenie wyborcze.  Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa ds. administracyjnych, wiceprezesa ds.finansowych i ewentualnie 1 lub 2 członków zarządu. Zarząd konstytuuje się sam, nie później niż 14 dni od dnia powołania.

2. Wybór pierwszego Zarządu następuje na zebraniu założycielskim.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków i podejmowanie decyzji o pozbawieniu członkostwa w przypadkach określonych Statutem,

b) zwołanie Walnego Zgromadzenia,

c) bieżące kierowanie sprawami Stowarzyszenia, w tym zarządzanie majątkiem ,

d) reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu wobec władz organizacji społecznych oraz instytucji i zakładów pracy,

e) przedstawienie preliminarza budżetowego na Walnym Zgromadzeniu,

f) zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa, a w przypadku jego nieobecności przez innego członka Zarządu.

5. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy prezes, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu.

6. Przewodniczący posiedzenia przedstawia projekt porządku obrad, stwierdza wymaganą ilość obecnych członków na posiedzeniu, udziela głosu oraz zarządza głosowanie nad uchwałami.

7. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

8. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna liczy co najmniej 3 osoby, wybierana jest w jawnym głosowaniu na 3 lata. Do jej kompetencji należy:

a) kontrolowanie działalności merytorycznej i formalnej Zarządu,

b) wnioskowanie o udzielanie absolutorium Zarządowi przez Walne Zgromadzenie,

c) zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Komisja rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

4. Członkowie komisji rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa (powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia),

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów .

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji rewizyjnej.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 20

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są w szczególności:
 • wpływy ze składek członkowskich;
 • wpłaty od członków wspierających Stowarzyszenia;
 • dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej;
 • dotacje, spadki, darowizny, subwencje i zapisy dokonywane zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa;
 • inne z godne z przepisami prawa krajowego.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną. Dochód z działalności odpłatnej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnianiu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto bankowe. Zarząd, bądź jego biuro dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
 5.  Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału.
 6.  Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty przyjęcia na członka Stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 8. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Członków:
 • nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
 • zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
 • wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 21

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, zawierania umów i udzielenia pełnomocnictwa w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest prezes jednoosobowo lub dwaj wiceprezesi łącznie, a w pozostałych sprawach – jednoosobowo prezes lub wiceprezes zarządu ds. administracyjnych lub wiceprezes zarządu ds. finansowych.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 22

 1. Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na podstawie Uchwały powziętej przez 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 23

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna zawierać w szczególności: postanowienie o sposobie likwidacji majątku, przeznaczenie majątku oraz wskazać osobę, czy osoby powołane na likwidatorów Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 2. Pozostały po likwidacji, majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie
  z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

§ 25

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz przepisy ogólne prawa cywilnego.

§ 26

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości prawnej.